Regionale visie Gelderland-Midden

Gemeenten hebben de wettelijke taak om de gezondheid van hun inwoners te bewaken, beschermen en te bevorderen. In de regio Gelderland-Midden hebben de vijftien gemeenten hun visie hierop regionaal geformuleerd. De regiovisie steunt op twee pijlers: Positieve gezondheid en Integraal gezondheidsbeleid. Het is vormgegeven aan de hand van het radermodel.

Gemeenten hebben de wettelijke taak om de gezondheid van hun inwoners te bewaken, beschermen en te bevorderen. In de regio Gelderland-Midden hebben de vijftien gemeenten hun visie hierop regionaal geformuleerd. De regiovisie steunt op twee pijlers: Positieve gezondheid en Integraal gezondheidsbeleid. Het is vormgegeven aan de hand van het radermodel.

De regionale visie is beknopt en relatief kort: er is veel lokale beleidsruimte. De visie kent twee belangrijke uitgangspunten: Positieve gezondheid, ofwel het vermogen om te gaan met de fysieke, mentale en sociale uitdagingen van het leven en Integraal gezondheidsbeleid ofwel de verbinding tussen de gemeentelijke beleidsdomeinen. Gezondheid gaat dus over veel meer dan niet ziek zijn, en ook over veel meer dan leefstijl. Gezondheid gaat bijvoorbeeld ook over veerkracht en de sociale en fysieke omgeving.

GGD Gelderland-Midden ontwikkelde het radermodel om te laten zien hoe de verschillende (gemeentelijke) beleidsdomeinen met elkaar samenhangen. Door in te grijpen op het ene domein, ontstaat beweging op een ander domein. Door op een slimme manier ‘aan raderen te draaien’ kan de zelfredzaamheid, kwaliteit van leven en/of samenredzaamheid positief worden beïnvloed en het zorggebruik worden verminderd. Het radermodel is een onderdeel van de regionale visie. Sinds 2016 rapporteert het team Onderzoek, Informatie en Advies van de GGD de gezondheidssituatie van de inwoners aan de hand van dit model door indicatoren te definiëren die inzicht geven in de verschillende raderen.

Er zijn raderen die door een gemeente moeilijk te beïnvloeden zijn, zoals het percentage inwoners met een lage sociaaleconomische status en de leeftijdsopbouw (uitgangssituatie). Maar er zijn ook raderen die domeinen aangeven waarop een gemeente goed kan inspelen, zoals leefstijl, fysieke en sociale omgeving (gemeentelijke beleidsknoppen). Deze knoppen beïnvloeden de zelfredzaamheid, samenredzaamheid en kwaliteit van leven in een gemeente (uitkomstmaten). Uiteindelijk hebben alle bovenstaande indicatoren invloed op het zorggebruik (effect). Ook de Integrale Jeugdrapportage is gebaseerd op data die zijn gegroepeerd aan de hand van het radermodel.

Voeg toe aan selectie