Bronnen en verantwoording

De IJR wordt jaarlijks uitgebracht door de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. De rapportage komt tot stand in samenwerking met medewerkers van diverse afdelingen van de VGGM en is gebaseerd op data uit interne en externe bronnen. Door de rapportage zo integraal mogelijk samen te stellen, wordt expertise van verschillende vakgebieden aan elkaar verbonden.

De Integrale Jeugd Rapportage (IJR) geeft een beeld van de gezondheid en het welzijn in 2019 van de kinderen in de regio Gelderland-Midden in de leeftijd van 0 tot 19 jaar.

Een aantal indicatoren van de jaarlijkse IJR is gebaseerd op gegevens uit de Kindermonitor. De indicatoren die gebaseerd zijn op de Kindermonitor gaan vooral over kinderen van 0 tot 12 jaar. De Kindermonitor wordt eens per 4 jaar uitgevoerd. De laatste keer was in 2017. Indicatoren waarvan de gegevens niet zijn geactualiseerd, worden in deze IJR niet besproken.

Jaarlijks worden anonieme data gedestilleerd uit de digitale kinddossiers van de JGZ van de VGGM. Elk jaar verleent de JGZ 04-18 basiszorg aan een aantal jaarcohorten tijdens één van de reguliere contactmomenten. Deze jaarcohorten zijn: de 3-jarigen, de 5/6-jarigen, de 10/11-jarigen, leerlingen van klas 1 vmbo/klas 2 mhv en leerlingen van klas 3 vmbo/klas 4 mhv. De jaarcohorten van de digitale kinddossiers zijn nagenoeg even groot als in het vorige rapportagejaar.

De gehanteerde bronnen van deze IJR zijn:

AGM    Ambulancezorg Gelderland-Midden (ritregistratie) 2019 
CBS     Centraal Bureau voor de Statistiek 2019
CM       Contactmoment 15/16-jarigen 2019 (digitale vragenlijst Check voor de derdeklassers vmbo en vierdeklassers mavo/havo/vwo)
DDJGZ Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg 2019
KM       Kindermonitor 2017 (gezondheidsenquête onder ouders van 0-tot 12-jarigen)
M&G    Milieu en Gezondheid 2017 
RIVM   Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 2019
VM       Volwassenmonitor 2016 (gezondheidsmonitor onder 19- tot 65-jarigen)

Voor een uitgebreidere toelichting op de gehanteerde bronnen en data mailt u naar onderzoek@vggm.nl. Voor nadere informatie over programma De Gezonde School kijkt u op http://gezondeschool.nl of neemt u contact op met onze Gezonde School adviseur door te mailen naar onderzoek@vggm.nl.

Colofon

GGD Gelderland-Midden. Team Onderzoek, Informatie en Advies (in samenwerking met Jeugdgezondheidszorg, Maatschappelijke Zorg en Ambulancezorg Gelderland-Midden van de VGGM).
Mail: onderzoek@vggm.nl
Bel:   0800 8446 000

Copyright

© 2020, GGD Gelderland-Midden, Arnhem. Auteursrechten voorbehouden. Overname van dit rapport of gedeelten daaruit is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. GGD Gelderland-Midden is onderdeel van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden.

Voeg toe aan selectie